ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สาขาวิชา

สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม)
ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้

ไทย / English

ค่าใช้จ่าย

เหมาจ่ายค่าเทอม 80,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเก่า พ.ศ.2557 (รหัส 57- 61 )
หลักสูตรใหม่พ.ศ.2561 (รหัส61เป็นต้นไป )
Facebook
Twitter
Skype

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top