คณะอาจารย์

อาจารย์ประจำ

1_

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน
คณบดี

FY7A2229 (1)

รศ.ดร.​สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
รองคณบดี

3

ผศ.พลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา
รองคณบดี

4

ผศ.ดร.ณัชนันท์ ชิตานนท์
ผู้ช่วยคณบดี

S__36675654

ดร.ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย
ผู้ช่วยคณบดี

5

ผศ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์
ผู้ช่วยคณบดี

Dr.mun

ผศ.ดร.มุน ฮืม บัค

12

อ.โสฬส ปุณกะบุตร

_9-(14)

ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล

รูปหน้าตรง

อ.เกรียงไกร กุศลจริยากูล

_9 (13)

อ.วรวิทย์ พิกุลทอง

อาจารย์พิเศษ

_9 (6)

อ.ดนู
ฮันตระกูล

_9 (10)

อ.ชัยบรรฑิต
พืชผลทรัพย์

_9 (8)

อ.จิรพรรณ
อังศวานนท์

_9 (9)

อ.พงษ์พรหม
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

_9 (11)

อ.ณัฐพร
ผกาหลง

_9 (2)

อ.สมชัย
ขำเลิศกุล

_9 (12)

อ.เจษฎา
พัฒนถาบุตร

_9 (1)

ดร.สุวรรณา
วังโสภณ

_9 (5)

อ.พณ
ยนตรรักษ์ย์

_9 (4)

อ.ปวินท์
อึ้งประพันธ์

_9 (3)

อ.ประทีป
เจตนากูล

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top