สโมสรนักศึกษา

1
นายภัคภณ เถาถวิลตำแหน่ง 
นายกสโมสรนักศึกษา
2
3
นางสาวดรัลรัตน์ ดาวเรือง  อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการทั่วไป
นายสุทธิพัฒน์ คุณากร ตำแหน่ง ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
5
4
นางสาวธณัชย์ชนก อรรถจิตติพันธ์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
นางสาวปูชิตา ประสาสน์ศักดิ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top