สโมสรนักศึกษา

1

นายภัคภณ เถาถวิล

ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา

2

นางสาวดรัลรัตน์ ดาวเรือง  

อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการทั่วไป

3

นายสุทธิพัฒน์ คุณากร

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

5

นางสาวธณัชย์ชนก อรรถจิตติพันธ์

ประชาสัมพันธ์

4

นางสาวปูชิตา ประสาสน์ศักดิ์

เหรัญญิก

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top