เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

ชวลิต

นายชวลิต ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการศึกษา

ธมนวรรณ ธรรมโสภณ Tamonwan Tammasopon

นางสาวธมนวรรณ ธรรมโสภณ
บุคคล

หทัยรัตน์ ขาวเน

นางหทัยรัตน์ ขาวเน
นโยบายและแผน

พลอยไพลิน

นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี
ประกันคุณภาพการศึกษา,กิจการนักศึกษา

ปรารถนา กิตติประภานันท์

นางปรารถนา กิตติประภานันท์
การเงิน

ภคพล

นายภคพล ชิตสกุล  
วิศวกร

เค้ก

นายนัฐพงษ์ จุธากรณ์
ช่างเทคนิค

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top