ทุนการศึกษา

รายละเอียดทุน

เงินที่ได้รับ/ปีการศึกษา

กยศ. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 35,000 บาท/เทอม)
  • ค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน *ตามที่นักศึกษาประสงค์ขอกู้ยืม

กยศ. ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 
  • ค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน *หากจะกู้ยืมค่าครองชีพ จะต้องเป็นผู้มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

ระยะเวลาดำเนินการ

รายเก่า สจล. (เลื่อนชั้นปี)  เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

รายใหม่ สจล. (ไม่เคยกู้ยืมกับ สจล.มาก่อน)   เดือน กรกฎาคม

ทุนภายใน สจล       https://office.kmitl.ac.th/osda/kmitl/

ทุนภายนอก สจล     https://bit.ly/34bvlFU

ทุนต่างประเทศ        https://oia.kmitl.ac.th

ทุนทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน    https://imse.kmitl.ac.th

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top