ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

ตารางรายละเอียด
  Add a header to begin generating the table of contents

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  สาขาวิชา

  สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม)
  ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม)

  ภาษาที่ใช้

  ไทย / English

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  141 หน่วยกิต

  รูปแบบของหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  เหมาจ่ายค่าเทอม 80,000 บาท ต่อเทอม

  หลักสูตรเก่า พ.ศ.2557 (รหัส 57- 61 )
  หลักสูตรเก่าพ.ศ.2561 (รหัส61เป็นต้นไป )
  หลักสูตรใหม่พ.ศ.2566 (รหัส66เป็นต้นไป )

  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  สาขาวิชา

  สาขาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม:
  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์

  ชื่อย่อ: ศศ.วท.บ ( เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์)

  ภาษาที่ใช้

  ไทย / English

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  122 หน่วยกิต

  รูปแบบของหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  (นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาให้จบการศึกษาได้ใน 3 ปี)

  ค่าใช้จ่าย

  เหมาจ่ายค่าเทอม 80,000 บาท ต่อเทอม

  Facebook
  Twitter
  Skype

  ติดต่อสอบถาม

  02-329-8197

  imse@kmitl.ac.th

  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

  Scroll to Top