กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา 2020 🔸

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2563
    ผศ.ดร. พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดี ให้โอวาท 
อาจารย์ ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ ชี้แจงกฎระเบียบนักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย และข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาควรทราบ ตามคู่มือนักศึกษา 
        พร้อมทั้งกิจกรรมรับน้องปลูกต้นไม้บริเวณอาคารเรียนของวิทยาลัย และกิจกรรมสอนร้องเพลงประจำสถาบันฯ

( เดือนสิงหาคม ปี 2563 )

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top