เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

ชวลิต

นายชวลิต ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการศึกษา

ธมนวรรณ ธรรมโสภณ Tamonwan Tammasopon

นางสาวธมนวรรณ ธรรมโสภณ
บุคคล

หทัยรัตน์ ขาวเน

นางหทัยรัตน์ ขาวเน
นโยบายและแผน

มานะชัย

นายมานะชัย เหลืองจารุธร
วิศวกร

ปรารถนา กิตติประภานันท์

นางปรารถนา กิตติประภานันท์
การเงิน

ภคพล

นายภคพล ชิตสกุล  
วิศวกร

พลอยไพลิน

นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี
ประกันคุณภาพการศึกษา,กิจการนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top