วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประกาศเจตจำนงสุจริต
ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส
( 1 มีนาคม 2564 )

 

#KMITL #IMSE #ITA

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top