ค่านิยมองค์กร kmitl fight

               รู้หรือไม่ ค่านิยมใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “FIGHT” นั้น ไม่ได้มีความหมายตามที่เห็น คือ “สู้” เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง F-I-G-H-T แต่ละตัวอักษรนั้นสกัดมาจาก ทัศนคติ ความคิด พฤติกรรม เป้าหมาย ของบุคลากรและนักศึกษา สจล. ในทิศทางเดียวกัน ก่อเกิดเป็นการหลอมรวมค่านิยมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรากต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรง และเติบโตกลายเป็นต้นไม้ สจล. ที่มีเอกลักษณ์สวยงามเป็นของตนเองไม่เหมือนใครซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” นั่นเอง

FIGHT

F : “Futurist” มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และกล้าแตกต่าง

I : “Ignite” พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

G : “Greatness” มุ่นเน้นความเป็นเลิศ และสหวิชาชีพ

H : “Honor” ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างความยั่งยืน

T : “Team Spirit” ทำงานเป็นทีม และผสานประโยชน์จากความหลากหลาย

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top