นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด KMITL SONG Writing Contest

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top