ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน

ข่าววิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน
เรื่อง “ความคืบหน้าการสร้างอาคาร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต”
(ลงวันที่ 25 ก.พ
 

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top