คณะอาจารย์

อาจารย์ประจำ

1_

ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน
คณบดี

2.รศ

รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล
รองคณบดี

3

อ.พลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา
รองคณบดี

4

ผศ.ดร.ณัชนันท์ ชิตานนท์
ผู้ช่วยคณบดี

Dr.mun

ผศ.ดร.มุน ฮืม บัค

5

ผศ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์
ผู้ช่วยคณบดี

MR.RAUL-GIANCARLO

Mr.Raul Giancarlo Maria Masu

7

ดร.อำนาจ ขาวเน

8.ผศ

ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ

อาจารย์พิเศษ

12

อ.โสฬส ปุณกะบุตร

_9 (6)

อ.ดนู
ฮันตระกูล

_9 (10)

อ.ชัยบรรฑิต
พืชผลทรัพย์

_9 (8)

อ.จิรพรรณ
อังศวานนท์

_9 (9)

อ.พงษ์พรหม
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

_9 (11)

อ.ณัฐพร
ผกาหลง

_9 (2)

อ.สมชัย
ขำเลิศกุล

_9 (12)

อ.เจษฎา
พัฒนถาบุตร

_9 (13)

อ.วรวิทย์
พิกุลทอง

_9 (1)

ดร.สุวรรณา
วังโสภณ

_9 (4)

อ.ปวินท์
อึ้งประพันธ์

_9 (3)

อ.ประทีป
เจตนากูล

_9-(14)

ผศ.ดร.กิติพล
ชิตสกุล

_9 (5)

อ.พณ
ยนตรรักษ์ย์

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top