สัมภาษณ์ TCAS Portfolio

สัมภาษณ์ Tcas Portfolio รอบที่1

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

สถานที่ ชั้น 7 ตึก HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Google Map : https://goo.gl/maps/zD3srZWyLXwTVGGP9

 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top