ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

1. การปฏิบัติหน้าที่
    1.1 กฏหมายภายในสถาบัน
          – สำนักงานนิติกร สำนักงานอธิการบดี 
    1.2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    1.3 คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
2. การบริหารเงินงบประมาณปี
    2.1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
     4.1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
          – กฎระเบียบการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน 
          – สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 
          – ระบบการจองรถส่วนกลาง 
          – สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
          – สำนักหอสมุดกลาง

5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
     5.1 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
          – คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
          – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

6. ข่าวประชาสัมพันธ์
    6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์   
          – เว็บไซต์วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
          – Facebook 音響工学院
          – เว็บไซต์สถาบัน 

7.ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบัน 
    http://council.kmitl.ac.th/council2018/request/
      หรือ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ imse@kmitl.ac.th 
 

         

8. ระเบียบการยืม-คืนอุปกรณ์
    7.1 キャンパス

    7.2 บุคลากร

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

上部へスクロール