ประกาศช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

      ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตเปิดช่องทางการสื่อสารพิเศษให้นักศึกษาสามารถติดต่อแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ, แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน รวมไปถึงให้ทางนักศึกษาสามารถติดต่อแจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาศติดเชื่อไวรัส COVID-19

 

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คณบดี
ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน
โทร. 0896991135

ผู้ช่วยคณบดี
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์
โทร. 0898996965

งานกิจการนักศึกษา
คุณพลอยไพลิน ชูศรี
โทร. 0948176232

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top