ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ประกาศ

การขอใช้งานสถานที่และการขอเบิกอุปกรณ์ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3วันทำการ

Scroll to Top